Adwokat Marek Garwarski - Kancelaria Adwokacka

Rzetelność. Profesjonalizm. Doświadczenie.

Uncategorized Zachowek wysokość i dla kogo

Zachowek wysokość i dla kogo

Zachowek wysokość i dla kogo

Zachowek to instytucja prawna, która ma chronić interesy osób najbliższych dla spadkodawcy. Przy czym nie chodzi tu o osoby najbliższe, które za życia spadkodawcy były z nim w szczególnej zażyłości, ale o krąg osób zakreślony przepisami prawa.

Komu należy się zachowek

Zachowek wysokość i dla kogo to podstawowe pytanie kierowane do mnie jako adwokata. Zachowek po śmierci spadkodawcy należy się jego dzieciom, wnukom oraz dalszym zstępnym, rodzicom oraz małżonkowi spadkodawcy. Istotne jest, że chodzi o małżonka, który w dacie śmierci spadkodawcy w dalszym ciągu pozostawał z nim w małżeństwie. Rozwód wyklucza małżonka od dziedziczenia po byłym małżonku. Tym samym poprzez rozwiązanie związku małżeńskiego następuje wyłączenie prawa do zachowku.

Komu zachowek nie należy się

­Krąg uprawnionych do zachowku jest bardzo wąski. Warto wspomnieć przy tym, że mimo stosunkowo bliskiego pokrewieństwa, zachowek nie należy się rodzeństwu spadkodawcy. Zachowek nie przysługuje również tym osobom, co do zasady do niego uprawnionym, jeśli zostały wydziedziczone. Wydziedziczenie następuje z woli spadkodawcy,. Może dokonać tego za jego życia. Spadkodawca musi wskazać uzasadnioną przyczynę takiej decyzji, a przyczyna winna należeć do kategorii określonej przepisami prawa

Kiedy powstaje roszczenie o zachowek

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że spadkodawca rozporządza swoim majątkiem za życia w formie darowizny albo na wypadek śmierci w formie testamentu. O ile rozporządzenie to nie nastąpiło na rzecz uprawnionych do dziedziczenia po nim na podstawie przepisów ustawy, albo z pokrzywdzeniem, to w/w grupa osób może żądać od uposażonych w taki sposób osób zapłaty zachowku. Osoby uprawnione mogą również żądać zachowku od uposażonego zapisem windykacyjnym. Istnieje tutaj jednak ograniczenie. Zobowiązany do zapłaty zachowku odpowiada jedynie w granicach wzbogacenia, które stanowiło przedmiot zapisu windykacyjnego. O ile wartość zapisu windykacyjnego lub rozporządzenia testamentowego nie budzi zasadniczych wątpliwości w kontekście ustalenia ich wartości. O tyle w przypadku darowizny warto zwrócić uwagę na tę kwestię. Wartość przedmiotu darowizny bowiem w takim przypadku oblicza się biorąc pod uwagę jej stan z dnia jej dokonania, czyli zawarcia umowy, natomiast jej wartość z chwili ustalania prawa do zachowku.

Jaka wysokość zachowku

Zachowek wysokość i dla kogo to podstawowe pytanie kierowane do mnie jako adwokata. Zachowek przysługuje w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, który uprawniony otrzymałby dziedzicząc na podstawie ustawy. Inaczej, jeśli uprawniony jest niezdolny do pracy albo małoletni. Wówczas przysługuje mu zachowek w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego z ustawy.

Zapraszamy do kontakty z naszą Kancelarią Adwokacką, w uzyskania informacji dotyczącej formy i warunków uzyskania pomocy prawnej. Adwokat Ostrołęka Marek Garwarski zachowek sprawy spadkowe.

Moje zaangażowanie i ciężka praca na rzecz Klientów, znalazła wyraz w wysokiej ocenie świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie Klientów dostępne tutaj.

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, na wstępnym etapie sprawy. Warto uzyskać opinię prawną przed podjęciem czynności prawnej lub decyzji. Pozwoli to należycie rozważyć wszelkie okoliczności faktycznych sprawy. W konsekwencji – odniesienie ich do konkretnej gałęzi prawa. Niejednokrotnie pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień i sporów jakie wyniknąć mogą na skutek braku rozważenia wszelkich konsekwencji prawnych przedsiębranej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *